β-lactam ve Tetracycline grubu antibiyotikler, 42°C’de, 3+5 dakikada!

milksensor BT10i çiğ süt, süt tozu ve işlenmiş sütte β-laktam ve Tetrasiklin grubu antibiyotiklerin yarı-kantitatif tespitinde kullanılan kolloidal altın immünokromatografisi prensibi ile çalışan test kitidir. β-laktam ve Tetrasiklinler süt veren hayvanları tedavi etmek için kullanılan en yaygın antibiyotiklerdir. Sütte bu moleküllerin tespiti başta insan sağlığı ve fermente süt ürünlerinin sorunsuz üretimi için kritik önem taşımaktadır.