β-lactam, Tetracycline, Streptomycin & Chloramphenicol, 42°C’de, 3+7 dakikada!

milksensor CBTSC10i çiğ süt, süt tozu ve işlenmiş sütte β-laktam, Tetrasiklin, Streptomisin ve Kloramfenikol grubu antibiyotiklerin yarı-kantitatif tespitinde kullanılan kolloidal altın immünokromatografisi prensibi ile çalışan test kitidir. Rusya Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenli olarak kontrol edilmesi zorunlu olan antibiyotik gruplarıdır. These groups of antibiotics are the essential ones to be checked regularly for Russian legislation. Sütte bu moleküllerin tespiti başta insan sağlığı ve fermente süt ürünlerinin sorunsuz üretimi için kritik önem taşımaktadır.